سفارش تبلیغ
سئو روز
سئو روز


« هوالاوّل »

تقابل یا تعامل؟ مقاومت یا سازش؟
اینها واژه هایی است که دولتمردان گذشته و کنونی به کار می برند و حامیان ایشان نیز در مباحث، مناظرات و جدلهای سیاسی خود پیرامون مسئله هسته ای به آن اشاره دارند.

دولت گذشته متهم به تقابل با طرفهای مذاکره هسته ای می شد و دولت کنونی متهم به سازش، دولت گذشته عملکرد خود را مقاومت می نامد و دولت کنونی روابطش را در راستای تعامل.

در این مطلب مقصود، پرداختن تخصصی به این مسئله نیست. اما این دولت با همه انتقاداتی که به توافق هسته ای آن وارد می شود، چیزی به نام آرامش و دوری از تنش را به جامعه تزریق کرد و تنش، التهاب و استرس زایی های دولت قبل را کاست. دولت گذشته نیز با تمام ایراداتی که به برخوردهای داخلی آن وارد بود، چیزی به نام غرور ملی و حس مقاومت را در مردم زنده نگاه داشته بود.

علی ایحال تقابل با مقاومت همراه بود و تعامل و سازش نیز در کنار هم جاریست...


نوشته شده در شنبه 93/2/13ساعت 12:24 صبح توسط محمدمهدی . ر نظرات ( )